การโอนรถ เตรียมเอกสารอย่างไร ผู้ซื้อรถมือสองต้องทราบ

การโอนรถ

การโอนรถ หรือโอนกรรมสิทธิ์รถนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายรถมือสองต้องดำเนินการ เพื่อให้ตัวรถนั้นมีเจ้าของชัดเจน ไม่เกิดปัญหาเวลาใช้รถใช้ถนนหรือเมื่อตรวจสอบทะเบียน เพราะหากไม่โอน ทางผู้ซื้อก็จะเป็นเจ้าของรถได้ไม่เต็มตัว ทางกฎหมายก็ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้ เมื่อเกิดเหตุขึ้น ผู้ที่ขายอาจจะเดือดร้อนได้ด้วย ดังนั้น ผู้ที่กำลังมองหาและต้องการซื้อรถยนต์มือสอง ควรมีความรู้เกี่ยวกับเอกสารการโอนทะเบียนรถด้วย เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณ ดังนี้

เล่มทะเบียนรถ

“ทะเบียนรถ” เป็นเอกสารสำคัญอันดับแรกเลยที่ผู้ทำเรื่องจะต้องนำไปใช้ทำเรื่องที่กรมขนส่งทางบกด้วย เนื่องจากเล่นทะเบียนนั้น เป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของเจ้าของรถหรือเจ้าของทะเบียนทั้งหมด แต่เมื่อทำ การโอนรถ แล้ว กรรมสิทธิ์ย่อมตกเป็นของผู้ที่ซื้อ ตามที่ได้ตกลงในสัญญา

จึงทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนรถด้วย การโอนจึงจะเสร็จสมบูรณ์และถูกต้องตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้นั่นเอง ดังนั้น คุณจึงควรขอเล่มทะเบียนจากผู้ขาย และตรวจสอบข้อมูลเป็นอันดับแรก

สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ

การนำเอาสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถมาใช้เป็นหลักฐานหรือเป็นส่วนหนึ่งในเอกสารนั้น ทางผู้ที่เป็นเจ้าของรถและเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องลงลายมือชื่อรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ด้วย พร้อมทั้งลงวันที่ ซึ่งเป็นวันที่ที่ทำเรื่องโอนรถนั่นเอง

คุณสามารถทำสำเนาและให้เจ้าของหรือผู้ขายนั้นลงลายมือชื่อและวันที่ไว้หลายชุดได้ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจากเอกสาร หรือเอกสารชำรุด เสียหายนั่นเอง สำเนาบัตรประชาชนนั้นทำให้สามารถตรวจสอบเจ้าของรถก่อนที่จะมีการโอนรถได้

แบบคำร้องโอนรถ

สำหรับการยื่นแบบคำรองสำหรับโอนรถ จะต้องมีการกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว และจะต้องมีการลงชื่อของผู้โอนและผู้รับโอนด้วย ควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่จะนำไปยื่นเรื่องที่จุดส่งคำร้อง การกรอกข้อมูลในคำร้องจะต้องถูกต้องและเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดด้วย เพื่อให้การโอนรถสะดวก ไร้ปัญหาในภายหลังนั่นเอง

สัญญาการซื้อ – ขาย หลักฐานทางการเงิน

สัญญาในการซื้อและขายเป็นอีกหลักฐานชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้ใน การโอนรถ เนื่องจากเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีการซื้อ – ขายรถยนต์กันจริงนั่นเอง นอกจากการทำสัญญาแล้ว สิ่งที่จะบ่งบอกได้ ก็จะเป็นหลักฐานในการชำระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ป้ายทะเบียน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ใช้เป็นเอกสารสำหรับยื่นเพื่อโอนรถ ที่กรมขนส่งทางบก โดยคุณจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเดินทางเข้าไปดำเนินการที่กรมขนส่งทางบกที่อยู่ในบริเวณใกล้บ้านของคุณได้แล้ว